SERVEIS

 • Tramitació Certificat de compatibilitat urbanística.
 • Autoritzacions, llicencies i comunicacions ambientals d'activitats.
 • Estudi d’impacte ambiental.
 • Estudi d'acreditació de la qualitat del sòl.
 • Projecte prevenció d’incendis.
 • Avaluacions ambientals.
 • Projecte tècnic per autoritzacions d’abocament a llera pública.
 • Projecte tècnic per permís d’abocament a xarxa de clavegueram.
 • Estudis d'impacte visual.
 • Registre Sanitari Activitats Industria Alimentaries.
 • Certificacions LÍDER / CALENER.
 • Certificació energètica en edificis existents: CE3 i CE3X.
 • Informes i peritatges judicials.